Γνωστοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι η επικοινωνία σας μέσω αυτής της φόρμας αρχειοθετείται. Τυχόν προσωπικά και ιδίως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που θα μας χορηγήσετε συλλέγονται από εξειδικευμένο προσωπικό της υπευθύνου επεξεργασίας Roche Ελλάς Α.Ε. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων φαρμακοεπαγρύπνησης που υπέχει βάσει της κείμενης νομοθεσίας και την παροχή διευκρινίσεων που σχετίζονται με φαρμακευτικά προϊόντα της εταιρίας μας. Η επεξεργασία των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αυτών γίνεται από την Roche Ελλάς Α.Ε., ενώ τα δεδομένα που μας χορηγείτε μπορεί να διαβιβαστούν και σε άλλες εταιρίες του ομίλου της Roche εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Ελβετία, δυνάμει της απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας, διατηρείτε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, και εναντίωσης κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, GDPR).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους της Roche Ελλάς Α.Ε. επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας μας, η οποία είναι διαθέσιμη Εδώ

Εφόσον συναινείτε με τα ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέξτε ΣΥΝΕΧΕΙΑ για να αναφέρετε Ανεπιθύμητη Ενέργεια ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

     

                                  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ                                      ΣΥΝΕΧΕΙΑ