Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV)

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

«ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, τηλ. 210 6166100

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη στη βάση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. (στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 - ΓΚΠΔ).

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την προστασία και ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι η χρήση του συστήματος επιτήρησης μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή τέλεσης παράνομων πράξεων, ή στη διαπίστωσή τους, όπως στις εισόδους και εξόδους του κτιρίου, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό ενδέχεται επίσης να διαβιβαστεί: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

5. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δέκα (10) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση [email protected] ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στην έδρα της εταιρείας μας. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

7.Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον ΓΚΠΔ ή/και την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600

Information on the processing of personal data via a video surveillance system (CCTV)

1. Data controller:

"ROCHE (HELLAS) SOCIETE ANONYME", Alamanas 4 & Delphon str., 151 25, Maroussi, tel. 210 6166100

2. Purpose and legal basis of the processing:

We use a surveillance system for the purpose of protecting people and goods. The processing is necessary on the basis of legitimate interests that we pursue as a data controller (Article 6 par. 1. (f) of the Regulation (EU) 2016/679 - GDPR).

3. Analysis of legitimate interests

Our legitimate interest is constituted by the need to protect our premises and the goods that are placed inside it from illegal acts, such as, but not limited to, thefts. The same applies to the safety and protection of life, physical integrity, health and property of our staff and third parties who are legally in the supervised area. We only collect image data and we limit the video recording to places where we have assessed that the use of the surveillance system can help prevent or detect illegal acts, such as at the entrances and exits of the building, and we do not focus on places where the privacy of the persons whose image is taken may be excessively restricted, including their right to respect their personal data.

4. Recipients

The recorded material is accessible only by our authorized staff, who are in charge of the security of the site. This material may also be transmitted: a) to the competent judicial, prosecutorial and police authorities, when it contains data necessary for the investigation of a criminal offence concerning staff or property of the data controller, b) to the competent judicial, prosecutorial and police authorities, when they are lawfully requesting data in the performance of their duties, and c) to the victim or perpetrator of a criminal offence, in case the data recorded may be used as evidence

5. Retention time

We keep the data for ten (10) days, after which they are automatically deleted. In the event that during this period we detect an incident, we isolate part of the video and keep it for up to one (1) month more, in order to investigate the incident and initiate legal proceedings to defend our legitimate interests, while if the incident concerns a third party, we will keep the video for up to three (3) months more.

6. Rights of data subjects

Data subjects have the following rights:

  • Right of access: you have the right to find out if we are processing your image and, if we do, to receive a copy of it.
  • Right to restriction: you have the right to ask us to restrict the processing, such as not to delete data that you consider necessary for the establishment, exercise or support of legal claims.
  • Right to object: you have the right to object to the processing of your personal data.
  • Right to erasure: you have the right to request that we delete your personal data.

You can exercise your rights by sending an e-mail to [email protected], or a letter to our postal address, or by submitting the request yourself to the headquarters of our company. In order to examine a request related to your image, you should specify to us when you were approximately within the scope of the cameras and give us a picture of you, so as to make it easier for us to locate your personal data and hide the data of third parties depicted. Alternatively, you have the opportunity to come to our premises in order for us to show you the images in which you appear. Please note that the exercise of the right to object or delete does not imply the immediate deletion of the personal data or the modification of the processing. In any case, we will respond to you in detail as soon as possible, within the deadlines set by the GDPR.

7. Right to lodge a complaint

In the event that you consider that the processing of your personal data violates the GDPR and/or the applicable Greek legislation on personal data, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority.
The competent supervisory authority for Greece is the "Hellenic Data Protection Authority", Kifissias 1-3, 115 23, Athens, https://www.dpa.gr/, tel. 2106475600.