Ερωτηματολόγιο διερεύνησης σκοπιμότητας στη χώρα ή στο κέντρο μελέτης

Το ερωτηματολόγιο διερεύνησης σκοπιμότητας είναι ένα από τα αρχικά στάδια της εφαρμογής μιας κλινικής  δοκιμής σε ένα ερευνητικό κέντρο. Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να προσδιορίσει τη δυνατότητα υλοποίησης μιας συγκεκριμένης κλινικής δοκιμής σε ένα κέντρο μελέτης. Αυτό γίνεται συνήθως μέσω ενός ερωτηματολογίου, ειδικού για τη μελέτη, όπου, ανάλογα με την εκτίμηση της νόσου, τους στόχους, τον σχεδιασμό της μελέτης, τη δυνατότητα στρατολόγησης, τις ειδικές διαδικασίες, τις συνθήκες στο κέντρο μελέτης και την ύπαρξη άλλων δοκιμών που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε αυτό, καθορίζεται η ασυμβατότητα ή η δυνατότητα υλοποίησης της προώθησης και διεξαγωγής της κλινικής δοκιμής σε αυτό το ερευνητικό κέντρο.

Αυτή η φάση αξιολόγησης είναι κρίσιμη και εξαιρετικά σημαντική τόσο για το ερευνητικό κέντρο όσο και για τον Χορηγό.

Ένα ερωτηματολόγιο διερεύνησης σκοπιμότητας που συμπληρώνεται και αξιολογείται σωστά, είναι απαραίτητο για τον Χορηγό, ώστε να καθορίσει τον σχεδιασμό και τις επιμέρους στρατηγικές πριν από τη διαδικασία υλοποίησης της κλινικής δοκιμής.