Εταιρικές Αρχές

Πρωταρχικός στόχος της Roche είναι να ικανοποιεί τις ανάγκες των ασθενών και των πελατών της προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Για την επίτευξή του η Roche οφείλει να αναγνωρίζει και να επιλύει τα προβλήματά τους και να προβλέπει τις μελλοντικές τους ανάγκες διατηρώντας στενή επαφή μαζί τους και αφουγκραζόμενη τις παρατηρήσεις και τις επιθυμίες τους. Στο πλαίσιο αυτό δεσμευόμαστε να επιδεικνύουμε πλήρη σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα των ασθενών.

Πιστεύουμε ότι η επιτυχία της εταιρείας μας βασίζεται στο συνδυασμό ταλέντου και απόδοσης αφοσιωμένων εργαζομένων. Για το λόγο αυτόν, επιθυμούμε:

  • να καλλιεργούμε το σεβασμό της ατομικότητας του κάθε ανθρώπου σε όλες τις εκφάνσεις της εργασίας μας, μεριμνώντας ώστε όλοι οι εργαζόμενοί μας να αντιλαμβάνονται ότι αποτελεί ευθύνη τους να σέβονται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του άλλου.

  • οι άνθρωποί μας να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους και να αξιοποιούν στο έπακρο τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και τον ειλικρινή διάλογο.

  • να αναγνωρίζουμε την προσπάθεια του καθενός, βάσει της απόδοσης και της συνεισφοράς του στην επιτυχία της Roche.

  • να προάγουμε την πολυμορφία και τις ίσες ευκαιρίες.

  • να εργάζονται όλοι, σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας, υπό άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Θέλουμε να πληρούμε υψηλά πρότυπα απόδοσης και εταιρικής υπευθυνότητας σε όλες τις δραστηριότητές μας και εφαρμόζουμε τις Εταιρικές Αρχές μας σε όλες τις συναλλαγές με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Αποτελεί πάγια δέσμευσή μας να επιλέγουμε, να αναπτύσσουμε και να προάγουμε στην ιεραρχία υπαλλήλους και στελέχη που παρακινούνται από εσωτερικά κίνητρα και επιδεικνύουν διάθεση κατανόησης, οι οποίοι:

  • συνδυάζουν επαγγελματική ικανότητα και ηγετικό τρόπο διοίκησης που παρακινεί τους συναδέλφους τους να αποδίδουν τα μέγιστα.

  • έχουν ανοιχτό μυαλό και αίσθηση του επείγοντος, κατανοούν τις ανάγκες της εταιρείας και έχουν την τόλμη να αμφισβητούν συμβατικές αντιλήψεις.

  • έχουν την απαιτούμενη ευελιξία ώστε να διευρύνουν τις εμπειρίες τους.

  • λαμβάνουν αποφάσεις και ενεργούν με βάση τις Εταιρικές Αρχές.

Σταθερός στόχος μας είναι να δημιουργούμε συνεχώς σταθερή αξία για τα εμπλεκόμενα με την εταιρεία μας μέρη και να επιτυγχάνουμε βιώσιμη και υψηλή κερδοφορία. Επιδιώκουμε το στόχο αυτόν προκειμένου να είμαστε σε θέση να τηρούμε τη δέσμευσή μας για διαρκή έρευνα, να διασφαλίζουμε την ανάπτυξη και την ανεξαρτησία μας, να παρέχουμε ευκαιρίες απασχόλησης, να είμαστε καλυμμένοι έναντι των κινδύνων και να εξασφαλίζουμε ελκυστική απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου.

Επιθυμούμε να τηρούμε υψηλά δεοντολογικά και κοινωνικά πρότυπα στις επαγγελματικές συναλλαγές μας, στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την ιατρική επιστήμη, στις προσπάθειές μας για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ανάδειξή μας σε υπεύθυνο κοινωνικό εταίρο. Δεσμευόμαστε να τηρούμε αυτά τα πρότυπα μέσω της συμμόρφωσής μας με την τοπική, την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία, κατά τη συνεργασία μας με τις Αρχές και την επικοινωνία με το ευρύ κοινό. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη συνεργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αναζητώντας τακτικά τις απόψεις τους και συνυπολογίζοντάς τες. Στηρίζουμε και σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζουμε την προσέγγιση “Protect, Respect, Remedy” του πλαισίου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ruggie των Ηνωμένων Εθνών. Συμμορφωνόμαστε εξίσου με τις 10 αρχές Global Compact Principles των Ηνωμένων Εθνών, τη Διεθνή Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και τα Βασικά Εργασιακά Δικαιώματα που θεσπίζονται από τη Διακήρυξη Βασικών Αρχών και Δικαιωμάτων Εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για βιώσιμη ανάπτυξη, επιδιώκουμε ενεργά την υιοθέτηση νέων, περισσότερο βιώσιμων τεχνολογιών και διαδικασιών και την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μας.

Η καινοτομία σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικότητας είναι το σημαντικότερο συστατικό για την επιτυχία μας. Καθώς δραστηριοποιούμαστε σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε έγκαιρα τις νέες τάσεις και να είμαστε ανοιχτοί σε πρωτοποριακές ιδέες. Αντιμετωπίζουμε την αλλαγή ως ευκαιρία και τον εφησυχασμό ως απειλή. Για αυτόν το λόγο ενθαρρύνουμε παντού εντός της εταιρείας το πνεύμα περιέργειας και φιλομάθειας που μας επιτρέπει να είμαστε ανοιχτοί στον έξω κόσμο και στις νέες ιδέες. 

Είμαστε αφοσιωμένοι στο να μεριμνούμε ώστε οι αρχές και τα επιτεύγματά μας να είναι πάντα ανταγωνιστικά σε σχέση με τη φαρμακοβιομηχανία και εφάμιλλα της βέλτιστης πρακτικής, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια της διαδικασίας δημοσιοποίησης στοιχείων της εταιρείας μας. Θα συνεχίσουμε να θεσπίζουμε κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες που μας επιτρέπουν να εφαρμόζουμε στην πράξη κάθε μία από της Εταιρικές Αρχές μας.

Χρήσιμα έγγραφα

Εταιρικό ΠροφίλΚώδικας ΔεοντολογίαςΕταιρική Κοινωνική ΥπευθυνότηταΕξατομικευμένη Θεραπεία

Δείτε περισσότερα

Personalized HealthcareOur HistoryResearch & DevelopmentSustainabilityGenentechRoche Molecular DiagnosticsVentana Medical Systems

Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές του Ν. 4990/2022 (προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου/whistleblowing) είτε μέσω της πλατφόρμας  είτε γραπτώς, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την αναφορά σας στη διεύθυνση Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, σε φάκελο με την ένδειξη "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche (Hellas) Α.Ε." ή "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E." αναλόγως της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε. 

You may submit reports of Law 4990/2022 (protection of persons who report breaches of Union law/whistleblowing) via the platform or in written form, by sending your report by post to the address 4, Alamanas & Delfon Str., 15125, Maroussi, in an envelope marked "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R.   of Roche (Hellas) S.A." or "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R. of Roche Diagnostics (Hellas) Single Member S.A." depending on the company you are addressing to.

 * Υ.Π.Π.Α. / O.R.M.R.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Officer responsible for the Receipt and Monitoring of Reports


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies