Νομική Δήλωση

Η Roche εκπροσωπείται στην Ελλάδα από δύο νομικές οντότητες τη Roche Hellas και τη Roche Diagnostics Hellas.

Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης, τους οποίους, κάνοντας χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει πλήρως και έχετε αποδεχτεί χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη:

Ιατρικές πληροφορίες

Τυχόν πληροφορίες που παρέχονται για ασθένειες ή/και φαρμακευτικά προϊόντα της εταιρίας μας προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Συνεπώς, πρέπει να καταστεί απολύτως ξεκάθαρο και σαφές ότι όλες οι σχετικές αυτές πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση ιατρική πληροφόρηση. Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρίας μας είναι διαθέσιμα μόνο εφόσον συνταγογραφηθούν νομίμως από επαγγελματία υγείας. Η εταιρία δεν παρέχει ούτε διαδικτυακά ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ιατρικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες διάγνωσης, συνεπώς σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο σε εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας προκειμένου να λάβετε ολοκληρωμένη ιατρική ενημέρωση σχετικά με κάθε φάρμακο που τυχόν σας έχει συνταγογραφηθεί και εν γένει υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας, διάγνωσης, θεραπείας και περίθαλψης. Στον διαδικτυακό αυτό τόπο μπορεί να γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις γνωστό ότι συγκεκριμένες πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για συγκεκριμένες κατηγορίες κοινού όπως ιδίως αποκλειστικά για επαγγελματίες υγείας, οπότε και η πρόσβαση θα είναι περιορισμένη. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως προώθηση ή διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή της χρήσης του.

Καμία εγγύηση και καμία ευθύνη

Ενώ η Roche καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες, δεν κάνουμε καμία δήλωση, άμεση ή έμμεση, ούτε δίνουμε καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που δίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και αποποιούμεθα κάθε ευθύνης για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν. Η Roche διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την παρούσα ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη να την ενημερώνει και επικαιροποιεί. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και κάθε ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν, όπως και το περιεχόμενό τους, χρησιμοποιείται με δική τους ευθύνη. Ούτε η Roche ούτε άλλο τρίτο μέρος που σχετίζεται με τη δημιουργία, την παραγωγή ή τη διακίνηση της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν φέρουν την παραμικρή ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, δευτερογενείς, επακόλουθες, έμμεσες ή άλλες πρόσθετες ή παρεπόμενες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία να χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα συνδέεται με αυτήν, ή για λάθη ή παραλείψεις που υπάρχουν στο περιεχόμενό τους.

Καμία προσφορά και καμία πρόσκληση

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελούν προσφορά ή πρόσκληση για την αγορά ή τη διάθεση, το εμπόριο ή άλλη συναλλαγή σε κινητές αξίες της Roche. Οι επενδυτές δεν πρέπει να εμπιστεύονται αυτές τις πληροφορίες για αποφάσεις που σχετίζονται με επενδύσεις.

Πληροφορίες για μελλοντικές εξελίξεις

Η παρούσα σελίδα μπορεί να περιέχει πληροφορίες για μελλοντικές εξελίξεις. Τέτοιες πληροφορίες υπόκεινται σε μια ποικιλία σημαντικών αβεβαιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών, επιχειρηματικών, χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών παραγόντων, και επομένως τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που παρουσιάζονται.

Συνδέσεις

Οι συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων προσφέρονται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Δεν εκφράζουμε καμία άποψη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων και απεκδυόμαστε ευθέως κάθε ευθύνη για τις πληροφορίες που δίνονται από τρίτους και για τη χρήση τους.

Εμπορικά σήματα και Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα σήματα που αναφέρονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ανήκουν σε ή έχουν παραχωρηθεί με άδεια από κάποιο μέλος του Ομίλου Roche ή τρίτους. Με την εκ μέρους σας πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της Roche ουδεμία άδεια ή δικαίωμα αποκτάται σε σήματα ή άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Roche ή τρίτων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright)

Η ιστοσελίδα της Roche και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτήν και κάθε αναφορά που προκύπτει από αυτές υπάρχουν μόνο για ενημερωτική χρήση. Η πρόσβαση παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για την προσωπική, μη εμπορική, χρήση εκ μέρους σας. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διαβίβαση ή άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε αίτηση για άδεια αναπαραγωγής οποιασδήποτε πληροφορίας που εμπεριέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα πρέπει να απευθύνεται στο Κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στον παρόν διαδικτυακό τόπο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκτός και αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Roche.

Υποστήριξη κατά τη λειτουργία

Η Roche δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διασύνδεση οποιουδήποτε με τις ιστοσελίδες της. Σε περίπτωση που κατόπιν σχετικής αιτήσεως εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη για την παροχή κάποιας διευκρίνισης ή υποστήριξης σε σχέση με την λειτουργία και την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα συνδέεται με αυτήν, ρητώς δηλώνεται ότι η Roche δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για αυτές τις διευκρινίσεις ή την παρεχόμενη υποστήριξη. Οι χρήστες οφείλουν με ίδια μέσα και ευθύνη να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε άλλης ιστοσελίδας συνδέεται με αυτήν.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης, καθώς και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου εν γένει, διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με αυτόν τον διαδικτυακό τόπο είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. 

Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης, τους οποίους, κάνοντας χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει πλήρως και έχετε αποδεχτεί χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη

Ιατρικές Πληροφορίες

Τυχόν πληροφορίες που παρέχονται για ασθένειες ή/και φαρμακευτικά προϊόντα της εταιρίας μας προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Συνεπώς, πρέπει να καταστεί απολύτως ξεκάθαρο και σαφές ότι όλες οι σχετικές αυτές πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση ιατρική πληροφόρηση. Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρίας μας είναι διαθέσιμα μόνο εφόσον συνταγογραφηθούν νομίμως από επαγγελματία υγείας. Η εταιρία δεν παρέχει ούτε διαδικτυακά ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ιατρικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες διάγνωσης, συνεπώς σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο σε εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας προκειμένου να λάβετε ολοκληρωμένη ιατρική ενημέρωση σχετικά με κάθε φάρμακο που τυχόν σας έχει συνταγογραφηθεί και εν γένει υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας, διάγνωσης, θεραπείας και περίθαλψης.

Στον διαδικτυακό αυτό τόπο μπορεί να γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις γνωστό ότι συγκεκριμένες πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για συγκεκριμένες κατηγορίες κοινού όπως κυρίως αποκλειστικά για επαγγελματίες υγείας, οπότε και η πρόσβαση θα είναι περιορισμένη. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως προώθηση ή διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή της χρήσης του.

Καμία εγγύηση και καμία ευθύνη

Ενώ η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες, δεν κάνει καμία δήλωση, άμεση ή έμμεση, ούτε δίνει καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που δίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και αποποιείται κάθε ευθύνης για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν.  Η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την παρούσα ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη να την ενημερώνει και να την επικαιροποιεί. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και κάθε ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν, όπως και το περιεχόμενό τους, χρησιμοποιείται με δική τους ευθύνη. Ούτε η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E ούτε άλλο τρίτο μέρος που σχετίζεται με τη δημιουργία, την παραγωγή ή τη διακίνηση της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν φέρουν την παραμικρή ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, δευτερογενείς, επακόλουθες, έμμεσες ή άλλες πρόσθετες ή παρεπόμενες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία να χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα συνδέεται με αυτήν, ή για λάθη ή παραλείψεις που υπάρχουν στο περιεχόμενό τους.

Η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους σας δημοσίευση προσωπικών σας στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους αποδέχεσθε την πλήρη και αποκλειστική σας ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

Η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E δεν ευθύνεται για το ότι ο δικτυακός μας τόπος και οι σελίδες του θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή σας. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη όπως κάθε χρήστης να διασφαλίσετε με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή σας και των αρχείων σας από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχευθέντος ιού.

Σε κάθε περίπτωση επιβαρύνεστε με το σύνολο των τυχόν δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή σας και γενικά του συστήματός σας για την επάνοδό του στη προτέρα ομαλή κατάσταση.

Καμία προσφορά και καμία πρόσκληση

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελούν προσφορά ή πρόσκληση για την αγορά ή τη διάθεση, το εμπόριο ή άλλη συναλλαγή σε κινητές αξίες της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. Οι επενδυτές δεν πρέπει να εμπιστεύονται αυτές τις πληροφορίες για αποφάσεις που σχετίζονται με επενδύσεις.

Πληροφορίες για μελλοντικές εξελίξεις

Η παρούσα σελίδα μπορεί να περιέχει πληροφορίες για μελλοντικές εξελίξεις. Τέτοιες πληροφορίες υπόκεινται σε μια ποικιλία σημαντικών αβεβαιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών, επιχειρηματικών, χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών παραγόντων, και επομένως τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που παρουσιάζονται.

Συνδέσεις

Οι συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων προσφέρονται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Δεν εκφράζουμε καμία άποψη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων και απεκδυόμαστε ευθέως κάθε ευθύνη για τις πληροφορίες που δίνονται από τρίτους και για τη χρήση τους.

Εμπορικά σήματα και Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα σήματα που αναφέρονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ανήκουν σε ή έχουν παραχωρηθεί με άδεια από κάποιο μέλος του Ομίλου Roche ή τρίτους. Με την εκ μέρους σας πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E ουδεμία άδεια ή δικαίωμα αποκτάται σε σήματα ή άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E ή τρίτων.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright)

Η ιστοσελίδα της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτήν και κάθε αναφορά που προκύπτει από αυτές υπάρχουν μόνο για ενημερωτική χρήση. Η πρόσβαση παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για την προσωπική, μη εμπορική, χρήση εκ μέρους σας. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διαβίβαση ή άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε αίτηση για άδεια αναπαραγωγής οποιασδήποτε πληροφορίας που εμπεριέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα πρέπει να απευθύνεται στοΚάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στον παρόν διαδικτυακό τόπο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκτός και αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. 

Υποστήριξη κατά τη λειτουργία

Η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διασύνδεση οποιουδήποτε με τις ιστοσελίδες της. Σε περίπτωση που κατόπιν σχετικής αιτήσεως εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη για την παροχή κάποιας διευκρίνισης ή υποστήριξης σε σχέση με την λειτουργία και την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα συνδέεται με αυτήν, ρητώς δηλώνεται ότι η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για αυτές τις διευκρινίσεις ή την παρεχόμενη υποστήριξη. Οι χρήστες οφείλουν με ίδια μέσα και ευθύνη να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε άλλης ιστοσελίδας συνδέεται με αυτήν.

Αποδεκτή Χρήση

Αυτή η ιστοσελίδα σας παρέχει τη δυνατότητα να μοιράζεστε σχόλια και να ανεβάζετε μεταφορτώνοντας ( upload ) αρχεία χρησιμοποιώντας πεδία ελεύθερης καταχώρησης κειμένου καθώς και συνημμένα. Η χρήση αυτών των πεδίων υπόκειται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε πεδία ελεύθερου κειμένου και πεδία που επιτρέπουν τη μεταφόρτωση ( upload ) εγγράφων ή αρχείων μόνο για να στέλνετε μηνύματα και υλικό που είναι κατάλληλα και σχετίζονται με τη εκάστοτε συγκεκριμένη περίπτωση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνείτε ότι όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τέτοιο πεδίο, δεν θα :

(α) δημοσιεύετε, διανέμετε ή επεξεργάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία που αποτελείται ή αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα ή ευαίσθητα δεδομένα τα οποία αφορούν την υγεία ατόμων,

 

(β) δημοσιεύετε, διανέμετε ή διασπείρετε οποιοδήποτε δυσφημιστικό, παραβατικό, άσεμνο, απρεπές ή παράνομο υλικό,


(γ) αποστέλλετε ή επισυνάπτετε αρχεία τα οποία περιέχουν λογισμικό ή άλλο υλικό που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ή από δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου και δυνατότητας νόμιμης δημοσίευσης) εκτός εάν είστε κάτοχος σχετικού δικαιώματος, ή ελέγχετε τα δικαιώματα αυτά ή έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις, όπως απαιτεί ο νόμος.

 

(δ) ανεβάζετε ή επισυνάπτετε αρχεία που περιέχουν ιούς, αλλοιωμένα αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό ή πρόγραμμα που ενδέχεται να βλάψει την λειτουργικότητα του υπολογιστή του άλλου.

 

(ε) διαγράψετε τυχόν πνευματικά δικαιώματα συγγραφέα, νομικές δηλώσεις ή κατοχυρωμένες ονομασίες ή σήματα κατατεθέντα τα οποία περιέχονται σε οποιοδήποτε αρχείο που μεταφορτώνετε.

 

(στ) να μην παραποιείτε τη προέλευση ή τη πηγή του λογισμικού ή άλλου υλικού που περιέχεται σε ένα αρχείο που μεταφορτώνετε. Η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε συμπεριφορά σας ή περιεχόμενο που μεταφορτώνετε σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Συμφωνείτε επίσης :

-Να μην αναπαράγετε, αντιγράφετε οποιοδήποτε μέρος μας ιστοσελίδας μας,

-Να μην προσπελάσετε χωρίς εξουσιοδότηση, να μην προκαλέσετε παρεμβολές, ζημιά ή διακοπή σε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας μας, σε οποιοδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο όπου αποθηκεύεται η ιστοσελίδα μας

-Να μην προκαλέσετε οποιαδήποτε βλάβη ή διακοπή στο λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή της ιστοσελίδας μας

-Να μην προκαλέσετε παρεμβολές, ζημιά ή διακοπή σε οποιοδήποτε δίκτυο ή εξοπλισμό, ή λογισμικό το οποίο ανήκει ή χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε τρίτο

Ως προϋπόθεση χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να αποζημιώσετε τη ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E και τις συνεργαζόμενες με αυτήν ή θυγατρικές της εταιρίες από και ενάντια σε όλες τις ενέργειες, αξιώσεις, απώλειες, ζημιές, από τον Νόμο ανακύπτουσες υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών) οι οποίες προκύπτουν από τη δική σας χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, οποιονδήποτε απαιτήσεων που επικαλούνται γεγονότα, τα οποία εφόσον ήθελαν αποδειχθεί αληθινά, θα συνιστούσαν παραβίαση από εσάς των “Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης”. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με οποιοδήποτε υλικό στην ιστοσελίδα μας ή με οποιονδήποτε από τους “Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης”, ο μοναδικός και αποκλειστικός σας τρόπος αντιμετώπισης είναι να διακόψετε τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης, καθώς και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου εν γένει, διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με αυτόν τον διαδικτυακό τόπο είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. 

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies