Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης, ιατρικών πληροφοριών και παραπόνων ποιότητας προϊόντων

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2021

Στην ΡΟΣ (ΕΛΛΑ) Α.Ε. (εφεξής "Roche", "εμείς", εμάς"), λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων σας και αντιμετωπίζουμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την Γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Roche και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (“GDPR”), καθώς και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ("Πολιτική") έχει σκοπό να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η Roche συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τα αιτήματα παροχής ιατρικών πληροφοριών και τα παράπονα σχετικά με προϊόντα της Roche. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής περιορίζεται στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς φαρμακοεπαγρύπνησης, ιατρικών πληροφοριών ή/και καταγγελιών προϊόντων. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους της Roche, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την 

Φαρμακοεπαγρύπνηση

Τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στη Roche σχετικά με ανεπιθύμητες ενέργειες ή άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς. Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύ σημαντικές για τη δημόσια υγεία και θα χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση, την αξιολόγηση, την κατανόηση και την πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων ή οποιουδήποτε άλλου προβλήματος που σχετίζεται με τα φαρμακευτικά προϊόντα της Roche. Εάν και στο βαθμό που η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων υπόκειται στον GDPR, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (άρθρο 6 παρ.1 στοιχείο γ και άρθρο 9 παρ.2 (i) του GDPR). Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να αναφέρουμε τα δεδομένα στις αρμόδιες κυβερνητικές ή ρυθμιστικές αρχές. Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Ιατρικές πληροφορίες

Τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στη Roche στο πλαίσιο αιτημάτων για την παροχή ιατρικών πληροφοριών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απαντηθούν τα σχετικά αιτήματα, να υπάρξει ενημέρωση σε σχέση με την πορεία τους και να διατηρηθούν οι πληροφορίες σε μια βάση δεδομένων ιατρικών πληροφοριών για μελλοντικές αναφορές. Όπου απαιτείται από το νόμο (όπως π.χ. από τη νομοθεσία σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την ασφάλεια των φαρμάκων), μπορεί επίσης να μας ζητηθεί να αναφέρουμε τα δεδομένα αυτά στις αρμόδιες κυβερνητικές ή ρυθμιστικές αρχές. Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Εάν και στο βαθμό που η επεξεργασία δεδομένων υπόκειται στον GDPR, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αυτά για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας στο πλαίσιο άσκησης των εννόμων συμφερόντων μας (άρθρο 6 παρ.1 στοιχείο στ του GDPR) και, εάν είστε ασθενής, με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρα 6 παρ. 1 στοιχείο α και 9 παρ. 2 στοιχείο α του GDPR). Εάν δεν είστε ασθενής, η συγκατάθεσή σας, ακόμα και εάν ζητηθεί και ληφθεί από εσάς, δεν θα θεωρηθεί ως συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του GDPR, καθώς η ανωτέρω επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση και συγκεκριμένα στην επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, η οποία είναι καταλληλότερη και, ως εκ τούτου, εφαρμόσιμη σε αυτές τις περιπτώσεις.

Εάν και στο βαθμό που η επεξεργασία των δεδομένων υπόκειται στον GDPR και εφόσον απαιτείται η αναφορά ανεπιθύμητου συμβάντος σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τη συμμόρφωση της Roche με τις νομικές υποχρεώσεις της σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση (άρθρο 6 παρ.1 στοιχείο γ και άρθρο 9 παρ.2 (i) του GDPR). Εάν το αίτημά σας συνίσταται σε καταγγελία προϊόντος, τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τη συμμόρφωση της Roche με τις νομικές υποχρεώσεις της σχετικά με την ασφάλεια φαρμάκων (άρθρο 6 παρ.1 στοιχείο γ και άρθρο 9 παρ.2 (i) του GDPR).

Παράπονα Ποιότητας προϊόντων

Τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στη Roche στο πλαίσιο παραπόνου ποιότητας κάποιου προϊόντος της θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύ σημαντικές για τη δημόσια υγεία και θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση, την ταξινόμηση και την αξιολόγηση του παραπόνου του προϊόντος, για την παρακολούθηση των εν λόγω παραπόνων και για τη διατήρηση των πληροφοριών σε μια βάση δεδομένων για μελλοντικές αναφορές. Εάν και στο βαθμό που η επεξεργασία των δεδομένων αυτών υπόκειται στον GDPR, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο και άρθρο 9 παρ. 2 (i) του GDPR). Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να αναφέρουμε τα δεδομένα αυτά στις αρμόδιες κυβερνητικές ή ρυθμιστικές αρχές.

Φαρμακοεπαγρύπνηση: Συλλέγουμε το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και και την ιδιότητα του ατόμου που υποβάλλει την αναφορά. Ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένα πρόσθετα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία και το ιατρικό ιστορικό του ατόμου που αντιμετωπίζει ανεπιθύμητο συμβάν, εάν και στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την επεξεργασία ανεπιθύμητων ενεργειών για σκοπούς φαρμακοεπαγρύπνησης.

Ιατρικές πληροφορίες: Ενδέχεται να συλλέξουμε το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και την ιδιότητα του ατόμου που υποβάλλει το αίτημα.

Παράπονα προϊόντων: Ενδέχεται να συλλέξουμε το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και την ιδιότητα του ατόμου που υποβάλλει το παράπονο. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε ορισμένα πρόσθετα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία και το ιατρικό ιστορικό του ατόμου, εάν και στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση, την ταξινόμηση και τη διαχείριση του παραπόνου του προϊόντος.

Είναι πιθανό η Roche να διαβιβάσει τα δεδομένα που μας παρείχατε σε σχετιζόμενες και θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Roche, σε επιχειρηματικούς συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών, όπου αυτό απαιτείται για τη λειτουργία και ενημέρωση της παγκόσμιας βάσης δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche, της βάσης δεδομένων παραπόνων προϊόντων της Roche και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία για τη φαρμακοεπαγρύπνηση ή/και τη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων.

Η Roche είναι επίσης υποχρεωμένη να αναφέρει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση και τα προϊόντα της στις υγειονομικές αρχές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων αρχών που έχουν εγκατάσταση σε χώρες με διαφορετικό επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με την ΕΕ. Οι αναφορές αυτές περιέχουν λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό, αλλά θα περιέχουν περιορισμένα μόνο προσωπικά δεδομένα:

Ασθενείς: Πληροφορίες όπως αυτές παρέχονται, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας ή της ημερομηνίας/έτους γέννησης (όπου επιτρέπεται) και του φύλου. Σημειώστε ότι το όνομα του ασθενούς δεν θα παρέχεται ποτέ.

Καταγγέλοντες: Πληροφορίες που παρέχονται για να δοθεί η δυνατότητα στην αρμόδια κυβερνητική ή ρυθμιστική αρχή να παρακολουθεί το άτομο που υποβάλλει την αναφορά, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του επαγγέλματος, των αρχικών του ονόματός του, της διεύθυνσης, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου του.

Είναι πιθανό στην ανταλλαγή δεδομένων εντός του Ομίλου Roche, των επιχειρηματικών συνεργατών και των παρόχων υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα να μεταφερθούν σε χώρες που δεν παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται στις χώρες όπου έχει εφαρμογή ο GDPR. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις που συνάπτουμε με τα σχετικά τρίτα μέρη και οποίες περιέχουν τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής της ΕΕ της 27ης Δεκεμβρίου 2004 (2004/915/ΕΚ) και της 5ης Φεβρουαρίου 2010 (C(2010) 593) αποτελούν κατάλληλες και επαρκείς εγγυήσεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τον GDPR.

Δεδομένου ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση (αναφορές για ανεπιθύμητες ενέργειες) είναι σημαντικές για λόγους δημόσιας υγείας, οι σχετικές εκθέσεις διατηρούνται για τουλάχιστον 10 έτη μετά την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά στην τελευταία χώρα στην οποία διατίθεται και κυκλοφορεί το προϊόν.

Τα προσωπικά δεδομένα που τίθενται υπό επεξεργασία στο πλαίσιο αιτημάτων παροχής ιατρικών πληροφοριών διατηρούνται για τουλάχιστον 10 και το πολύ 15 έτη μετά τη συλλογή τους.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα παράπονα προϊόντων και την ασφάλεια των φαρμάκων, με δεδομένο ότι είναι σημαντικές για λόγους δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε αυτές, διατηρούνται για τουλάχιστον 15 έτη.

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσετε από τη Roche πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύουμε και το σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, κατά περίπτωση (δηλαδή στην περίπτωση που η νομική βάση για τη συλλογή των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεση). Η διαγραφή ή ο περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι δυνατόν να ζητηθούν μόνο εάν και στο βαθμό που η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή το έννομο συμφέρον μας.

Λάβετε υπόψη ότι λόγω των νομικών μας υποχρεώσεων σχετικά με τη νομοθεσία φαρμακοεπαγρύπνησης, η Roche ενδέχεται να μην είναι σε θέση να διαγράψει ή να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων σας. Εάν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεση, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα πριν από την ανάκλησή της.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ασκήσετε το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας στην ενότητα "Υπεύθυνος Επεξεργασίας” παρακάτω. Σε περίπτωση που έχετε την εντύπωση ότι η εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν συμμορφώνεται με τον GDPR, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6475600M

Υπεύθυνος επεξεργασίας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία “ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, Αλαμάνας 4 & Δελφών, 15125, Μαρούσι, Ελλάδα. Για ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, υπεύθυνος επεξεργασίας ενδέχεται να είναι η μητρική εταιρεία “F. Hoffmann-La Roche Ltd”, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Βασιλεία, Ελβετία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας για θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην παραπάνω διεύθυνση, ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Roche στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκ μέρους της Roche, μπορείτε να ανατρέξετε στην 

Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές του Ν. 4990/2022 (προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου/whistleblowing) είτε μέσω της πλατφόρμας  είτε γραπτώς, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την αναφορά σας στη διεύθυνση Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, σε φάκελο με την ένδειξη "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche (Hellas) Α.Ε." ή "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E." αναλόγως της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε. 

You may submit reports of Law 4990/2022 (protection of persons who report breaches of Union law/whistleblowing) via the platform or in written form, by sending your report by post to the address 4, Alamanas & Delfon Str., 15125, Maroussi, in an envelope marked "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R.   of Roche (Hellas) S.A." or "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R. of Roche Diagnostics (Hellas) Single Member S.A." depending on the company you are addressing to.

 * Υ.Π.Π.Α. / O.R.M.R.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Officer responsible for the Receipt and Monitoring of Reports


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies