Σκοπός μας είναι να κάνουμε τώρα αυτό που θα χρειαστούν οι ασθενείς στο μέλλον. Ο τρόπος με τον οποίο εντοπίζουμε και καλύπτουμε μέσα από το έργο μας τις ανάγκες αυτές πρέπει να είναι βιώσιμος, προκειμένου να προσφέρουμε λύσεις που θα επιφέρουν καθοριστικές αλλαγές στους ασθενείς και στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, προστατεύοντας παράλληλα το μέλλον των κοινοτήτων και του πλανήτη μας. Για αυτόν τον λόγο, η βιωσιμότητα είναι ενσωματωμένη στη συνολική επιχειρηματική μας στρατηγική.

Η μεγαλύτερη συμβολή μας στην κοινωνία είναι η μακροχρόνια δέσμευσή μας για καινοτομία. Συλλέγοντας γνώση από δεδομένα και αναπτύσσοντας νέα φάρμακα και διαγνωστικά εργαλεία, διασφαλίζουμε ότι η σωστή θεραπεία θα φτάσει στον σωστό ασθενή, τη σωστή στιγμή.

Η ελαχιστοποίηση του αποτυπώματός μας στον πλανήτη και η προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμων λύσεων αποτελεί - τώρα αλλά και από πάντα - προτεραιότητα για την εταιρεία και τους ανθρώπους μας. 

Η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, η παροχή καινοτόμων λύσεων και η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας παροχών για όλους τους εργαζομένους μας είναι ουσιώδη για την επίτευξη μακροπρόθεσμης θετικής οικονομικής αλλαγής.

Επιπλέον, η υπευθυνότητα και η σωστή διακυβέρνηση είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της αξιοπιστίας και την εκπλήρωση του σκοπού μας. Αξιολογούμε τις επιδόσεις μας στον τομέα της βιωσιμότητας έναντι των στόχων που έχουμε δεσμευτεί, δημοσιεύοντας τις σχετικές εκθέσεις με σκοπό την προώθηση της διαφάνειας και τη βελτίωση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στα ενδιαφερόμενα μέρη μας πλήρη και διαφανή αναφορά των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεών μας.

Η δομή διακυβέρνησης της εταιρείας μας μάς επιτρέπει να προωθούμε το πρόγραμμα βιωσιμότητας που εφαρμόζουμε, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με την επιχειρηματική στρατηγική μας, ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παγκόσμια προσέγγιση της εταιρείας μας σε θέματα βιωσιμότητας εδώ (μόνο στα Αγγλικά). 

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.